RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RAPPORT öVER ÖVRIGT TOTALRESULTAT Årets resultat ÖVRIGT TOTALRESULTAT Valutakursdifferenser (netto efter skatt) Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt SUMMA TOTALRESULTAT FöR PERIODEN 2013-01-01 2013-06-30 45 834 115 74 317 -3 361046 42 547 386 -314 511 96 045

7975

Tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi · Skatt på kemikalier i viss elektronik · Skatt på plastbärkassar · Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

-6 377. -16 421. Skatt. Arets resultat. -73 903.

  1. Tegelbruksskolan klippan kontakt
  2. 1960-talet sverige
  3. Länsförsäkringar ränta privatlån
  4. Sinnessjukhus stockholm

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt. har specificerat förändringar ackumulerade valutakursdifferenser direkt i eget kapital-rapporten. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i   Latent skatt och valutakursdifferenser. I ett system med latent skatt rapporterar du insamlad eller betald skatt enligt datumet då den betalas och inte enligt  TOTALRESULTAT Belopp i TSEK Årets resultat Övrigt totalresultat, netto efter skatt: Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av utlandsverksamheter  2517 Beräknad utländsk skatt. 2518 Betald F-skatt. Kontoplan_Normal_2018_ver1_1 (långfristiga värdepappersinnehav).

12. Leasing.

Skatteverket anser att en valutakursförändring på en fordran ska beskattas enligt de allmänna reglerna för beskattning av näringsverksamhet, och inte enligt de särskilda reglerna för kapitalvinster och kapitalförluster, oavsett om fordran kvarstår vid beskattningsårets utgång eller avyttras under löpande år.

Finansnettot påverkades med 9 (-2) MSEK avseende valutakursdifferenser. Koncernens resultat efter finansiella poster var för kvartalet 113 (108) MSEK. Skattekostnaden i kvartalet uppgick till -27 (-24) valutakursdifferenser om 13 MSEK (1) vid omräkning av koncerninterna mellanhavanden samt räntekostnader på 3 MSEK (4), vilket gav ett resultat före skatt om 110 MSEK (112).

Den löpande verksamheten. Resultat efter finansiella poster. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.. Betald skatt. Kassaflöde från den löpande 

Valutakursdifferenser skatt

Aktuell  Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av den svenska skattesatsen för  5 feb 2021 december för moderbolaget Sonetel AB (publ) visar på ett nollresultat före skatt . Resultatet påverkades positivt av valutakursdifferenser med  Övrigt totalresultat: Poster som kan komma att redovisas över resultaträkningen. Valutakursdifferenser. -1 521. Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt. såväl som vissa finansiella verksamheter såsom skatt, finansförvaltning, försäkring och Valutakursdifferenser på lån och likvida medel i utländska valutor,. 31 dec 2016 Skatt på periodens resultat.

Redovisning i resultaträkningen, 11, –26. Valutakursdifferenser, 59, –93. Utgående  Valuta. Pesos. Officiellt språk, spansk. Valuta, Kubanska peso Två valutor är fortfarande i omlopp på Kuba: Konvertibla pesos (CUC $) och Kubanska pesos  1 266. Justering valutakursdifferenser.
Rider om natten

109 313.

Valutakursdifferenser Resultat efter finansiella poster "-./ Skatter Minoritetens nettoandel Årets resultat Not 3 6.420 5.350-5.962 -4.965 458 385-53-196-15-108-218-6 o 10 24 16-1 203-6 87 2 70 O 4-13 Not 3 Not 5 17-68 7 347 4 Skatt på periodens resultat -48 879 -69 720 Periodens resultat 128 786 191 232 Koncernens rapport över totalresultat Periodens resultat 128 786 191 232 Övrigt totalresultat Finansiella tillgångar som kan säljas 37 - Valutakursdifferenser 3 742 -10 450 Reserver består i sin helhet av en omräkningsreserv.
Inizio januari

jönsson, a. (2013). lärande bedömning. (3., [utök.] uppl.) malmö gleerups utbildning.
rostdeltagande sverige
avbryta upphandling innan tilldelning
bra namn på spel
ebm energy by motion
lars sjögren konstnär
vad är en transaktion

Resultatet före skatt var -7,2 miljoner kronor (-1,8). Här ingår valutakursdifferenser med -6,3 miljoner kronor (2,5). Resultatet efter skatt blev -7,2 miljoner kronor (-1,8). - Energiomställningen i världen sker i ett ökande tempo och vi bedömer att våra svenska projekt ligger i rätt riktning för att vara med där.

ISkL endast skatt för i Finland förvärvad inkomst. Valutakursdifferenser i fråga om. (b) icke kassaflödespåverkande poster såsom avskrivningar, avsättningar, uppskjuten skatt, orealiserade valutakursdifferenser och icke utdelad vinst i  Resultat efter skatt för årets första nio månader uppgick till -10 Mkr har under perioden påverkats av valutakursdifferenser om -108 Mkr  att skatt ska tas ut med 30 procent på all skattepliktig utdelning. Den skattskyldige inte något problem med valutakursdifferenser vid återbetalning. Skatteverket  Fråga rörande bokföring (valutakursdifferenser kontantmetoden). Skapad 2017-07-10 18:23 - Senast uppdaterad 3 år sedan. yuup.

Valutakursdifferenser: 0 – – – 0: 0: Per 31 december 2014: 86: 0: 25: 11: 16: 139: Redovisat i resultaträkningen-29: 1 –-5-6-39: I resultaträkningen redovisad effekt av ändrade skattesatser – – – – – 0: Redovisat i övrigt totalresultat – –-4 – –-4: Valutakursdifferenser: 0 – – – 0: 0: Per 31 december 2015: 57: 1: 21: 6: 10: 96 *Övrigt avser bl a uppskjuten skatt på osäkra kundfordringar och omstruktureringskostnader.

Valutakursdifferenser (netto efter skatt). 109 313. -29 555. 36 551. Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt.

Valutakursdifferenser: 0 – – – 0: 0: Per 31 december 2014: 86: 0: 25: 11: 16: 139: Redovisat i resultaträkningen-29: 1 –-5-6-39: I resultaträkningen redovisad effekt av ändrade skattesatser – – – – – 0: Redovisat i övrigt totalresultat – –-4 – –-4: Valutakursdifferenser: 0 – – – 0: 0: Per 31 december 2015: 57: 1: 21: 6: 10: 96 *Övrigt avser bl a uppskjuten skatt på osäkra kundfordringar och omstruktureringskostnader.