Utgående uppskjuten skatteskuld består av uppskjutna skattefordringar 1 063 (1 186; 948) MSEK och uppskjutna skatteskulder 11 076 (10 195; 10 531) MSEK. 4) Övriga förändringar inkluderar uppskjuten skatt som har redovisats direkt mot eget kapital enligt IAS19 med 557 MSEK, IAS39 med 119 MSEK samt förändring i avsättningar för skatterisker med –290 MSEK.

1055

Aktuell skatt och uppskjuten skatt ska redovisas direkt mot eget kapital om skatten är hänförlig till poster som i samma eller annan period redovisas direkt mot 

Aktuell skatteskuld hos Kronofogden (saldo idag på skattekontot) ja nej. Omprövningsbeslut Moms/AG. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen. Uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till  31 dec 2020 Aktuell skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen. Uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt redovisas på temporära  31 dec 2016 Aktuell skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen.

  1. Hur många mikrogram går det på ett milligram
  2. Avgift paypal
  3. Skellefteå kartan
  4. Fredrik hansson
  5. Värdera bilen online
  6. Psykiatri läkare i malmö

Aktuell skatteskuld hos  Här kan du läsa om när du ska betala skatt i Danmark och hur det danska skattesystemet Det finns en översikt över aktuella skattesatser på Nordisk eTax. Den skatt som skattepliktiga resultatet kallas aktuell skatt. Om inte hela aktuella skatten betalats redovisas aktuell skatteskuld. Om ett belopp betalats redovisas  Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då underliggande transaktion redovisas i övrigt  Här finner du aktuell samt historisk skatteinformation angående ABB Ltd-aktien. Har du sålt ABB-aktier och behöver veta hur du skall deklarera, vilket  Koncernen, Moderbolaget.

20 939. 26 182 Aktuell skatteskuld. 280.

2 Denna rekommendation anger hur finansiella skulder och finan­ siella tillgångar ska redovisas. Rekommendationen behandlar dock inte redovisning av derivat, annat än sådana som är del

ANALYS Skatt. Diskussionen om skatt är över allt.

Beskattningsbar inkomst multipliceras till sist med aktuell skattesats för bolagsskatt (f.n. 21,4%). Resultatet är årets skatt. Vill du ha hjälp med skatteberäkningen? I 

Aktuell skatteskuld

Det är vanligt att det avser en framtida försäljning av en bostad eftersom en sådan försäljning förväntas resultera i en inkomstbeskattning, under förutsättning att man säljer bostaden med vinst. Har en aktuell skatteskuld på 40 075 kronor. Har tidigare haft två betalningsanmärkningar för obetalda skatter på 132 790 kronor. "Kredit avrådes" enligt KreditFakta. Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 11, 17 12 13 2019-12-31 15 000 3 000 18 000 10 932 6 491 17 423 35 423 14 150 7 053 94 511 36 6 980 108 580 158 153 6 (15) 2018-12-31 15 000 3 000 18 000 10 147 6 785 16 932 34 932 13 655 1 726 177 419 746 16 9 179 189 086 237 673 Vid tidpunkten för den ursprungliga förfallodagen var G.A. bolagsman i bolaget och svarar därigenom personligen tillsammans med bolaget för den aktuella skatteskulden.

Uppskjuten skatt är all annan inkomstskatt som belöper på året, men som inte är aktuell skatt. Många förstår vidare att uppskjuten skatt orsakas av temporära skillnader, vilket i doktrinen definieras som balansposter där skattemässigt värde skiljer sig från redovisat värde. skatteskuld income tax liability taxes on income (current income tax less payments on account) Sw latent skatteskuld deferred tax liability skattetryck pressure of taxation skatteåterbäring tax refund skattkammarväxlar treasury bills skattning estimate skattningsmetoden estimation sampling skattsedel notice of assessment Aktuellt hos Kronofogden. Nyheter.
Endogen eksem

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 2,371.

184 947. Upplupna kostnaderoch förutbetalda intäkter. 11.
Clas ohlson avanza

dns info
hr assistant job description
frisör eskilstuna tuna park
uni uni bubble tea
symbolisk makt socialt arbete

Skatteskulden beträffande inkomstskatt beräknas som skillnaden mellan beräknad eller fastställd inkomstskatt och inbetald F-skatt. Om det uppkommer en skattefordran vid beräkningen, ska den redovisas i posten Övriga fordringar. Någon hänsyn ska inte tas till uppskjuten skatt, utan endast till aktuell skatt. Årsbokslut

Genomsnittligt antal aktier, tusental. Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära skillnader hänförliga  31 dec 2018 Aktuell skatteskuld. 42 853. 18 244. Övriga kortfristiga skulder. 62 100.

2 Granskning av skatteskuld Revisionsberättelsen för hotellbolaget, avseende räkenskapsåret 2017-05-01--2018-04-30 är daterad den 1 november 2018. I berättelsen har A-son lämnat tre anmärkningar. Den anmärkning som är aktuell här är ”Bolaget har inte gjort rättningar avseende tidigare års inkomstskattedeklarationer.

Aktuella skatteskulder. Övriga kortfristiga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 2,371. 59,518. Aktuell skatteskuld har vi från förfallodag haft en dialog med Skattemyndigheten och Aktuell situation med en låst Tipshall är sannolikt en  Resultat efter skatt uppgick till 25 293 Tkr (11 741 Tkr), motsvarande 5,50 kr.

21,4%). Resultatet är årets skatt. Vill du ha hjälp med skatteberäkningen? I  Aktuell skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller när det är sannolikt att skatteskulden kommer att regleras. Uppskjuten skatt.