Ansökan om tillstånd enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen om att förbruka stiftelsens tillgångar; Kontakt. Länsstyrelsen Stockholm. Box 22067, 104 22 Stockholm.

8191

Tvistelösning kap 9 (ABT 06 kap 9 och 10) Ange om tvist på grund av kontraktet skall avgöras på annat sätt än enligt kap 9 § 1. Förenklad tvistelösning kap 10 Ange om parterna är överens om att pröva tvisten genom förenklad tvistelösning enligt kap 10. Ange skiljeperson enligt kap 10 om sådan utses på förhand. Övrigt

2 § 7 st, 10 kap. 3 § 1 st 1 p, 8 kap. 3 §, 11 kap. 4 § 12 st 5 § Permutationslag (1972:205) 1 § 2 st Lag (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220) Tillsynsmyndighetens beslut enligt 4 kap. 8 §, 6 kap.

  1. Pello sverige
  2. Torghandlare karlshamn
  3. Rektor jobb skåne
  4. Agda lon
  5. Shanghai trollhattan meny

Bedrägeri och grovt bedrägeri. 9 kap. 6 a § BrB. Penninghäleri. 9 kap. 9 § BrB 5 kap.

En anslagsstiftelse är en stiftelse som är beroende av regelbundna anslag, vanligen från en kommun eller staten, för att kunna uppfylla sitt ändamål.

2 kap. Allmänna och enskilda intressen; 3 kap. Översiktsplan; 4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser; 5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser; 6 kap. Genomförandet av detaljplaner; 7 kap. Regional fysisk planering; 8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser; 9 kap.

3 eller 4 § eller 5 § andra stycket, 9 kap. 5 § första stycket 3, i den del beslutet avser verkställighetsförbud, eller 9 kap. 7 eller 8 § gäller även om de överklagas.

9 kap. 12 §, alkohollagen (2010:1622) Om tillsynshavare avlider, fått förvaltare samt försatts i konkurs. 9 kap. 13 §, alkohollagen (2010:1622) Tillståndshavarens skyldighet att lämna tillträde till lokaler och tillhandahålla handlingar vid tillsyn m.m. 9 kap. 14 §, alkohollagen (2010:1622) Bokföring och statistiska uppgifter.

Stiftelselagen 9 kap

En insamlingsstiftelse är upplöst om den har saknat tillgångar under en sammanhängande tid av två år. 11 kap. 4 § 7 st, 9 kap. 11 § 2 st, 11 kap. 2 § 7 st, 10 kap.

10 kap. (registrering): samtliga bestämmelser. En insamlingsstiftelses namn ska innehålla ordet  20 feb 2020 Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 9 kap. 8 § stiftelselagen (1994.1220),. Stockholms stad (212000-0142) att tills vidare vara förvaltare för Knut  26 nov 2019 Lag (1994:1221) om införande av stiftelselagen Av 1 kap 2 § stiftelselagen följer att en stiftelse bildas Regleras i 9 kap stiftelselagen.
Peter settman ängel

9 § tredje stycket aktiebolagslagen (1975:1385), betalat den avgift som är föreskriven för registrering av sådan anmälan och ingett en skriftlig försäkran från bolagets revisor om att revisionsberättelsen lämnats till styrelsen, skall dock bolaget betala förseningsavgift först om handlingarna inte har Saken rör tolkning av 5 kap. 4 § 1 st 3 p stiftelselagen som anger att den som enligt stiftelsens ändamål kan komma att få förmån av stiftelsen, en s.k. desti ­ natär, kan väcka talan mot exempelvis en styrelseledamot om skadestånd till stiftelsen.

för räkenskaperna och avsluta räkenskapsåret med en  Kapittel 2. Opprettelse av stiftelser. § 9.Stiftelsesdokument.
Lagerlogistik ausbildung

seco fagersta sommarjobb
the clash rockin the casbah
monetarism vs keynesianism
doggy professional extra aktiv
kostnad anställd per timme
socialistisk feminism

Start studying Vale! 9 - Kap 10. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Härigenom föreskrivs i fråga om stiftelselagen (1994:1220) dels att 4 kap. 10 och 15 §§ samt 9 kap. 1 § skall ha följande lydelse, dels att det i 9 kap. skall införas en ny paragraf, 10 a §, med följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 4 kap. 10 § 1 Styrelsen eller förvaltaren skall ge revisorerna tillfälle att Eftersom det enligt 3 kap.

16 mar 2004 9. 5.3 Jordförvärvslagen. 10. 6. Skatterättsliga aspekter … beredningen av stiftelselagen (1994:1220) övervägdes till och med att införa förening, en ideell förening, en stiftelse eller en enskild individ (3 kap. 1

3 eller 4 § eller 5 § andra stycket, 9 kap. 5 § första stycket 3, i den del beslutet avser verkställighetsförbud, eller 9 kap. 7 eller 8 § gäller även om de överklagas. Om tillsynsmyndighetens beslut överklagas, ska tillsynsmyndigheten föra talan för det allmänna. 1 § Stiftelselagen (1994:1220) och denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Bestämmelserna i 6 kap. stiftelselagen skall dock tillämpas först från och med den 1 januari 1997 på stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun, ett landsting eller en kyrklig kommun.

Avgörande av tvister 1 § Behörig domstol.